Blog

Postpartum Workout Plan | Diastasis Recti

The video today on Pregnancy and Postpartum TV is a full-body postpartum workout + free monthly postpartum workout Plan. Safe for Diastasis Recti and includes diastasis recti exercises.

Free workout plan: click here

Subscribe to Pregnancy and Postpartum TV YouTube Channel for weekly pregnancy and postpartum videos!

Featured Posts
Archive
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon